Ustalenia DSS z DM IDMSA odnośnie pierwszeństwa spłaty wierzycieli

Z relacji w mediach dowiadujemy się, że Dolnośląskie Surowce Skalne SA (DSS SA) spłacały w ostatnim okresie wybranych wierzycieli. Dowodu na taki stan faktyczny dostarcza nam artykuł pt. „DSS upadły z hukiem. Zarząd się odwoła” zamieszczony w dzienniku Parkiet z dnia 18 kwietnia 2012 r. /link do artykułu/

Cytat z artykuł:

„ – Sąd zarzucił zarządowi DSS nierzetelność polegającą na wybiórczym spłacaniu wierzycieli. Ze spółką ustaliliśmy, że jeśli pojawią się pieniądze, to będą one wykorzystywane tylko na płatności mające pozwolić na utrzymanie produkcji. Jeśli bowiem nie będzie dostaw, to odbiorcy z nich zrezygnują i naliczą kary” – mówił Rafał Abratański, wiceprezes DM IDMSA.

Przytoczona przez dziennik Parkiet wypowiedź Rafała Abratańskiego jest dowodem także na to, że członek zarządu DM IDMSA czynił z dłużnikiem ustalenia komu spółka DSS SA powinna spłacać swoje długi w pierwszej kolejności.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. NWZA DSS SA dokonało zmian w zarządzie i radzie nadzorczej. Do rady nadzorczej powołani zostali Rafał Abratański, wiceprezes DM IDMSA oraz Piotr Derlatka prokurent DM IDM SA. Rafał Abratański stał się członkiem władz DSS SA w sytuacji gdy kilka dni wcześniej został ujawniony fakt czynienia wspólnych ustaleń członka zarządu DM IDMSA z władzami dłużnika w sprawie którzy wierzyciele DSS SA powinni zostać spłacani w pierwszej kolejności.

Ujawnione propozycje układowe

DSS SA jest spółką dopuszczoną do publicznego obrotu, z czego wynika, że wszystkie ważne informacje, które stały się publicznie udostępnione powinny zostać przekazane w formie raportów bieżących lub okresowych. Do jednych z najważniejszych informacji z pewnością należą propozycje układowe dłużnika przedłożone sądowi wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Jednak w dniu 16 kwietnia 2012 r. w dzienniku Puls Biznesu ukazał się artykuł Dawida Tokarza pod tytułem „DSS na łopatkach. Giełdowa firma proponuje wierzycielom układ. Bardzo trudny do przełknięcia. Stoją jednak pod ścianą” /link do artykułu/ w którym możemy przeczytać:

„PB dotarł do wniosku o upadłość układową, jaki tydzień temu złożył w sądzie zarząd DSS.” Treść artykułu przedstawia propozycje układowe.

W rezultacie akcjonariusze DSS SA i inwestorzy dowiedzieli się o propozycjach układowych DSS SA z artykułu Dawida Tokarza. Skąd Dawid Tokarz dysponował treścią wniosku DSS o ogłoszenie upadłości i zawartymi w nim propozycjami układowymi?

Zasadniczą sprawą dla ustalenia czy miał miejsce wypływ informacji poufnych jest zapytanie sądu upadłościowego, czy komukolwiek poza stronami postępowania udzielał do dnia 15 kwietnia 2012 r. zgody na wgląd do akt sprawy, w szczególności zgody na zapoznanie się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez zarząd DSS SA.

Równocześnie należy zaznaczyć, że jeśli sąd mógł udzielić takiej informacji osobom trzecim nie będącym stronami postępowania to oznacza, że władze DSS SA przedkładając wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z propozycjami układowymi przyjmowały do wiadomości, że treść wniosku może zostać ujawniona osobom trzecim. Zatem zasadnicze znaczenie dla sprawy ma ustalenie czy sąd był władny przekazać takie informacje osobom trzecim i czy je przekazał do dnia 15 kwietnia 2012 r.